فعالیت ژیروسکوپ

تاریخمحصولسایتشبکه های اجتماعیآموزشبازاریابیموارد حقوقیتبلیغاتقابلیت های شخصیاهداف تعیین شدهویرایشحذف
تاریخمحصولسایتشبکه های اجتماعیآموزشبازاریابیموارد حقوقیتبلیغاتقابلیت های شخصیاهداف تعیین شدهویرایشحذف
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است