برچسب: تاثیر رنگ بر تصمیم خرید

اکتبر 05
پنج شیوه ای که بر اساس آنها رنگ می تواند خریداران را تحت تاثیر قرار دهد

خریداران اغلب خرید های خود را بر اساس رنگ انجام می دهند. در حقیقت، بر اساس ادعای بخش رنگ گروه بازاریابی یک سازمان حرفه ای برای طراحان رنگ در الکساندریا، ویرجینیا، دلیل 85 درصد از مواردی که یک خریدار اقدام به خرید یک کالا نسبت به یک کالای دیگر می کند، رنگ است.