آشنایی با سرویس پژوهش‌گر گوگل (google scholar)

آشنایی با سرویس پژوهش‌گر گوگل (google scholar)

در بیشتر موارد، افراد، مطالب مورد نیاز خود را از میان صفحات جست‌وجو شده توسط موتورهای جست‌وجوی اینترنت، نظیر گوگل و یاهو می‌یابند.