برچسب: بازاریابی در اینترنت

آوریل 14
چگونه این سه عادت بد بازاریابی را تصحیح کنیم

ما فضاهای تبلیغاتی را در سایتهایی می خریم که به نظر زیبا و مناسب می آیند. زمانی که شخصی در مورد محصول ما در توئیتر مطلبی می نویسد با شادی خنده ای می کنیم. زمانی که در اخبار محلی از ما نام می برند با صدای بلند خنده ای می کنیم. اما اغلب، بازاریابان فراموش می کنند این سوال را پاسخ دهند که این موضوع چه منفعتی برای کسب و کار ما به همراه خواهد داشت؟

آگوست 10
چگونه کسب و کارهای محلی میتوانند در اینترنت موفق باشند؟

اغلب کسب و کارهای محلی می دانند که برای موفقیت در کسب و کار خود باید از اینترنت استفاده کنند. برخی از کسب و کارها فروشگاهی در حاشیه خیابان دارند، برخی مجازی هستند و برخی دیگر هم ترکیبی از فروشگاه های سنتی قدیمی و مجازی هستند.