موضوع اصلی خیلی بیشتر از تنها ایجاد یک حساب کاربری پینترست یا فیسبوک و سپس انتظار سرازیر شدن موفقیت می باشد. در حقیقت شما در ابتدا باید متوجه شوید...
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است