برچسب: مالیات

فروردین ۱۴
۲۳. قانون تجارت

۱۰: مطالعه.  کاوکا: دریافتم که باید اظهارنامه پلمب دفاتر رو قبل از ۳۰ اسفند پر میکردم…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است