سرنوشت – قسمت پنجم – بازگشت به صنعت

چون بسی دید اندر آن غربت تعب        عاجز آمد آخر الامر از طلب هیچ از مقصود اثر پیدا نشد              زان غرض غیر خبر پیدا نشد رشتهٔ اومید او بگسسته شد         جستهٔ او عاقبت ناجسته شد کرد عزم بازگشتن سوی شاه        …

سرنوشت – قسمت پنجم – بازگشت به صنعت بیشتر بخوانید…