برچسب: بازدیدکننده

آوریل 21
مفهوم visits- views – hits چیست ؟

تفاوت بازدیدکننده، صفحات دیده شده و هیت که در گزارش دهی از سایت ها ارائه می شود در چیست؟