برچسب: فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی

اردیبهشت 08
اصطلاحات و واژگان سینمایی

اصطلاحات و واژگان سینمایی به ترتیب حروف الفبا و توضیحات تکمیلی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است