برچسب: کروماکی خوب

فروردین ۲۹
کروماکی چیست؟

صور کنید مجری یک برنامه تلویزیونی دارد از یک کارشناس فوتبال در مورد مسابقه ای که دیروز…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است