ایده های کسب و کار خانگی در زمان رکود و ویروس کرونا

ایده های کسب و کار خانگی در زمان رکود و ویروس کرونا

بدون شک کسب و کار شما نیزاز اتفاقات ویروس کرونا تاثیر گرفته و مثل سابق نیست. بدیهی است شرایط قرنطینه و تاثیرات آن بر کسب و کار، قابل چشمپوشی نیست و در هر جایگاهی که هستید، مجبور هستید یا آنرا تعطیل کنید و یا تغییراتی اساسی در آن بوجود آورید. برخی ایده ها شاید بتوانند …

ایده های کسب و کار خانگی در زمان رکود و ویروس کرونا بیشتر بخوانید…