چرا مشتری ، شما را برای خرید انتخاب میکند ؟

چرا مشتری ، شما را برای خرید انتخاب میکند ؟