برچسب: بدست آوردن مشتری جدید

دسامبر 20
بمنظور جذب مشتریان جدید بازار هدف خود را نشانه روید

یکی از مشکلترین کارها برای مالکان کسب و کارهای کوچک شناسایی بازار هدف آنها می باشد: به معنای گروهی از مشتریان که وی آنها را نشانه رفته اند. زمانی که یک کارآفرین بیشتر در مورد پایگاه و اساس مشتریان خود اطلاعات جمع می کند و متوجه می شود که چرا این گروه از افراد اقدام به خرید از شرکت وی می کنند، آن اطلاعات در پیدا کردن مراجعان و مشتریان جدید به وی کمک می کند.