برچسب: زیاد خرید کردن زنان

دسامبر 13
دلیل واقعی خرید کردن بیشتر زنان نسب به مردان

زمانی که من به مردم می گویم که شغل من مطالعه الگوهای خرید زنان است، نمی توانید تصور کنید چه جوک هایی می شنوم. اکثر این جوک ها در حواشی این کلیشه دور می زند که زنان اشتهایی سیر نشدنی در رابطه با کفش، کیف دستی و بطور کلی اقلام زرق و برق دار دارند.