برچسب: ساخت شعار تبلیغاتی

فروردین 29
چه شعار تبلیغاتی مناسب تر است ؟

شعار تبلیغاتی عبارتی اسـت دربـاره سازمان یا مـحصولی خاص، که درباره ویـژگی ها و…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است