برچسب: شعار تبلیغاتی

اکتبر 10
ویژگی‌های یک شعار تبلیغاتی خوب

شعار تبلیغاتی «‌Slogan» ‌عبارتی به یادماندنی است که برای بیان زاویۀ دید، تعهد یا رسالت یک برند به کار می‌رود. شعار تبلیغاتی معمولا مدعی داشتن چیزی است و معمولا ساختار ساده‌ای دارد، که البته در قبال جزئیات شرکت یا برند، وظیفه‌ای بر عهده ندارد.

آوریل 17
چه شعار تبلیغاتی مناسب تر است ؟

شعار تبلیغاتی عبارتی اسـت دربـاره سازمان یا مـحصولی خاص، که درباره ویـژگی ها و مزیـتهای آن مطرح می گردد. این عبارت در کلیه تبلیـغات سازمان تکرار می شود و همچـنین در ذهـن مخاطـب ماندگار خواهـد شـد