برچسب: عمر برند

دسامبر 17
یک برند در طول زندگی خودش چند بار می تواند از صفر شروع کند؟

گفته شده که گربه ها 9 جان دارند، اما یک برند چند جان دارد؟ به نظر می رسد پاسخ این باشد که برند مطمئنا بیش از یک جان دارد.