برچسب: مشاور بازاریابی و فروش

آگوست 30
سه سوال، یک پاسخ – چگونه فروش را از طریق رسانه های اجتماعی افزایش دهیم

دورنمای رسانه های اجتماعی تکامل یافته است. صحبتها و گفت و شنودهایی که در آنها در جریان است تبدیل به مبادلات مختلف شده است. کسب و کارها برای اینکه در عین حفظ روابط خود با مراجعه کنندگان فعلی روابط و گفتگوهایی را با مراجعه کنندگان بالقوه خود نیز آغاز کنند نیاز به استراتژیی دارند که بصورت دقیق تنظیم شده باشد.