برچسب: مهمترین بخش طراحی

سپتامبر 01
فضای سفید: عنصر کمتر استفاده شده در طراحی

تعدادی عنصر مختلف وجود دارد که ترکیب مناسب آنها با یکدیگر منجر به طراحی یک وبسایت فوق العاده می شود، اما احتمالا یکی از این موارد استفاده از فضای سفید است. هر شکلی از طراحی به نوعی فضای سفید دارد، اما مشکل اینجاست که برای هر نوع از طراحی به میزان مناسب از آن توجه نمی شود