برچسب: ترکیبهای رنگ

آگوست 30
روانشناسی رنگ و تجارت الکترونیک

رنگ بر خلق و خو و وضعیت ذهنی ما بطور کلی تاثیر می گذارد و می تواند عادات خرید مشتری را تحت تاثیر قرار دهد و بدین طریق روانشناسی رنگ را به بخش مهمی از تجارت الکترونیک تبدیل می کند. این مقاله به اصول ابتدایی روانشناسی رنگ و روشهایی که در آنها می توانید روانشناسی رنگ را در تجارت الکترونیک خود به کار ببرید می پردازد.