برچسب: داستان گویی در طراحی سایت

سپتامبر 25
ده نمونه از داستان گویی در طراحی سایت

در این مقاله، 10 سایت را مورد بررسی قرار می دهم که از داستان گویی بهره برده اند و در هر یک شخصیت، موقعیت و عملی رو که قابل مشاهده است برایتان مشخص می کنم.