برچسب: یرندسازی

سپتامبر 14
اهمیت داشتن رویکرد برندهای بزرگ در بازاریابی برای کسب و کارهای جدید

مقاله پیش رو یکی مقاله از سری مقاله های "بازاریابی به سبک برندهای بزرگ" است که بصورت هفتگی و به قلم جیم جوزف به نگارش در می آید و من آن را برای شما انتخاب کرده ام. جیم جوزف در این سری از مقاله ها به کارآفرینان با بودجه ای اندک نشان می دهد که چگونه استراتژی های بازار یابی را به سبک برندهای بزرگ به کار بگیرند.