برچسب: الگوریتم فیسبوک

ژوئن 28
در رابطه با شکل و شمایل صفحات فیسبوک به دانستن چه مواردی نیاز دارید؟

آیا توجه کرده اید که فیسبوک در حال اعمال تغییرات جدید دیگری در ظاهر صفحات می باشد؟ هنوز تمامی صفحات شامل این تغییرات نشده و بصورت یک ستونی در نیامده اند، بنابراین ممکن است هنوز متوجه تغییرات اینچنینی نشده باشید