برچسب: مدیریت فروش

بهمن ۱۸
استراتژی های قیمت گذاری: نقاط قیمتی بی مصرف چگونه موجب افزایش فروش می شوند

قرار دادن نقاط قیمتی بیشتر برای پیشنهاد ارائه شده یکی از بهترین استراتژی های قیمت…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است