برچسب: نکات مدیریتی

اردیبهشت ۰۲
ویژگیهای‌ یک‌ مدیر موفق‌

ویژگیهای‌ یك‌ مدیر موفق‌ را مرور کرده و ببینید کدامیک از آنها ویژگیها را دارید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است