برچسب: آداب برخورد با مشتری

سپتامبر 11
5 موردی که هرگز نباید درباره آنها با مراجعه کننده خود صحبت کنید

هدایت و مدیریت دنیای کسب و کار روی هم رفته کاری بس مشکل و پیچیده است. مطمئنا شما محصولی فوق العاده دارید، اما حالا و با این شرایط شما باید مراجعه کنندگان مختلف را بدست آورید و حتی سخت تر از آن آنها را حفظ کنید. در حقیقت می توان گفت این موضوع همانند حرکت کردن و هدایت کردن یک گروه در میدان مین است. هر مشتری دارای یک شخصیت و انتظارات متفاوت است که نیاز به مدیریت شدن دارد.