برچسب: تکنيک حالت يا ذهنيت پردازی

دسامبر 30
تکنيک های اجرايی تبليغ

پيام تبليغاتی به اشکال مختلفی می تواند ارايه شود. برخی از مهمترين اين تکنيک ها، که برای تدوين تبليغ می توان از آن ها بهره گرفت، در ادامه آورده شده است: