برچسب: جذب مخاطب

آگوست 13
8 راهکار برای مدیریت بهتر فیسبوک

از طریق برنامه ریزی، ارسال محتوا بدون وقفه، ارتباط برقرار کردن با کاربران، اندازه گیری میزان پاسخ، می توانید مطمئن باشید که حضور شما از طریق فیسبوک برای مخاطب در بالاترین میزان خود می باشد. از نشان دادن شخصیت حقیقی کسب و کار خود واهمه نداشته باشید.