برچسب: جلسه فروش

دسامبر 06
یک نکته محرمانه برای فائق آمدن بر مذاکره کنندگان سلطه جو

در طول تمام دوره سابقه کاری خودم، در تعاملات بسیار بزرگ مجبور به مذاکره با افراد بسیار حیله گر و زیرکی بوده ام. اغلب با خریدارانی برخورد داشته ام که دارای شخصیت تهاجمی نوع A بوده اند و اغلب با رفتاری که القاء کننده ترس است وارد شده و تمایل به زور گویی داشته اند. این افراد همانند یک انسان گردن کلفت اولین قدم را بر می دارند. من حتی در برخی از موارد به این نتیجه رسیده ام که اتخاذ چنین رویکردی در برخی از موارد برای خودم هم مناسب…

ژانویه 20
شش نکته در رابطه با یک جلسه فروش موفق

داشتن یک جلسه فروش موفق جزئی حیاتی از یک فرهنگ قوی بازاریابی و فروش است - یک فرصت ایده آل برای ایجاد مهارت های لازم در تمامی اعضاء تیم و انگیزه دادن به آنها نیز محسوب می شود.