برچسب: رنگ تأكيد

آوریل 17
راهنمای تركيب برخی از رنگها

جهت خلق يك پيام آني، تركيب رنگ ها بايد شامل راهنماي رنگ هايي كه بهترين شيوه ي بيان مقاصد يا اهداف محصول يا خدمات مورد نظر است. به عنوان يك قانون كلي، وجود يك نظم طبقاتي براي رنگ برتر، رنگ وابسته و رنگ تأكيد، لازم به نظر مي آيد.