برچسب: صحبت با مشتری

شهریور ۲۰
۵ موردی که هرگز نباید درباره آنها با مراجعه کننده خود صحبت کنید

هدایت و مدیریت دنیای کسب و کار روی هم رفته کاری بس مشکل و پیچیده است. مطمئنا شما…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است