برچسب: فهمیدم که نمیفهمیدم

اسفند ۲۳
سوسول بازی

۱۰: هیچ   کاوکا: چند روزه که ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند تا بهم ثابت شه…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است