برچسب: مذاکرات

فروردین ۳۰
اصول بازاریابی تلفنی

یکی از تاکتیک های مهم متقاعد کردن مشتریان آگاه امروزی که حق انتخاب آنان به علت گسترش…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است