برچسب: مشاور تبلیغاتی

فروردین ۳۰
اصول بازاریابی تلفنی

یکی از تاکتیک های مهم متقاعد کردن مشتریان آگاه امروزی که حق انتخاب آنان به علت گسترش…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است