مفهوم حباب در اقتصاد با یک مثال

مفهوم حباب در اقتصاد با یک مثال

نحوه شکل‌گیری حباب در اقتصاد که همیشه عامل ثروتمند شدن عده‌ای والبته مقروض و متضرر شدن عده دیگری است، یک تحلیل پیچیده اقتصادی را می‌طلبد که به سادگی در داستان زیر انتزاع شده است.