برچسب: نکات بازایابی

آوریل 14
چگونه این سه عادت بد بازاریابی را تصحیح کنیم

ما فضاهای تبلیغاتی را در سایتهایی می خریم که به نظر زیبا و مناسب می آیند. زمانی که شخصی در مورد محصول ما در توئیتر مطلبی می نویسد با شادی خنده ای می کنیم. زمانی که در اخبار محلی از ما نام می برند با صدای بلند خنده ای می کنیم. اما اغلب، بازاریابان فراموش می کنند این سوال را پاسخ دهند که این موضوع چه منفعتی برای کسب و کار ما به همراه خواهد داشت؟