برچسب: پیدا کردن اولین مشتری

دسامبر 28
برای جذب مشتریان وفادار بر این استراتژی بازاریابی تمرکز کنید

بازاریابی مشتری محور به طور تمام و کمال در رابطه با صحبت کردن در مورد برند شما برای آن دسته از افرادی در بین جمعیت است که واقعاً در حال گوش دادن می باشند -کسانی که ارزش واقعی برند شما را درک کرده و شما می توانید به آنها ارزش خود را انتقال دهید