برچسب: ایذه های کسب و کار

فروردین 24
ایده های کسب و کار خانگی در زمان رکود و ویروس کرونا

بدون شک کسب و کار شما نیزاز اتفاقات ویروس کرونا تاثیر گرفته و مثل سابق نیست. بدیهی است…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است