برچسب: بحران در شبکه های اجتماعی

سپتامبر 11
مدیریت بازاریابی در رسانه های اجتماعی در دوره بحران

چه تصمیم گرفتید که یک پیام صمیمانه خطاب به دنبال کنندگان رسانه اجتماعی مربوط به کسب و کار خود ارسال کنید یا اینکه آن هفته را با سکوتی غیر منتظره سپری کنید، حتما دچار این دو دلی شده اید که چگونه از میان این تراژدی به سلامت عبور کنم؟