برچسب: موانع بزرگ

آوریل 22
ده راه غیر عادی استیوجابز برای رساندن اپل به جایگاه فعلی

با اعلام خبر درگذشت استیو جابز، برای آخرین بار هم که شده، توجه دنیا به این مدیر برتر جلب شد. اما مطمئنا تصمیم ها، عقاید و فلسفه های استیو جابز بودند که او و اپل را به جایگاه کنونی شان رساندند.