برچسب: کسب و کارهای مفید در رکود بازاری

آوریل 12
ایده های کسب و کار خانگی در زمان رکود و ویروس کرونا

بدون شک کسب و کار شما نیزاز اتفاقات ویروس کرونا تاثیر گرفته و مثل سابق نیست. بدیهی است شرایط قرنطینه و تاثیرات آن بر کسب و کار، قابل چشمپوشی نیست […]